نتایج آزمایش بالینی عسل فرآوری شده | بازرگانی هدایت

نتایج آزمایش بالینی عسل فرآوری شده

نتایج آزمایش بالینی عسل فرآوری شده

با توجه به نتایج بدست آمده دراین بخش نه تنها محصول هیچگونه عوارض جانبی ندارد بلکه باعث بهبود سطح هورمونی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی گردیده است.

درباره نویسنده