نتایج آزمایش شیمیایی و فیزیکوشیمیایی عسل فرآوری شده | بازرگانی هدایت

نتایج آزمایش شیمیایی و فیزیکوشیمیایی عسل فرآوری شده

نتایج آزمایش شیمیایی و فیزیکوشیمیایی عسل فرآوری شده

آزمون های ارزیابی میزان آمیلاز ، پلی فنل، ساکارز، هیدروکسی متیل فورفورال، نسبت قند فروکتوز به گلوکز، قند های احیا ، فروکتوز، گوکز، رطوبت، pH،  اسیدیته آزاد، پرولین، تاثیر آنتی بیوتیکی ،کروسین، پیکروکروسین، سافرانال بر روی نمونه الکسیر پلاس انجام گرفته است و نتایج تمام آزمایشات در محدوده مجازمی باشد .جدول نتایج در ذیل ارائه شده است.

درباره نویسنده