نتایج آزمایش میکروبی (میکروبیولوژی) عسل فرآوری شده | بازرگانی هدایت

نتایج آزمایش میکروبی (میکروبیولوژی) عسل فرآوری شده

نتایج آزمایش میکروبی (میکروبیولوژی) عسل فرآوری شده

آزمون های  میکروبی مربوط به اسپور کلیستریدیوم های احیا کننده سولفیت، کپک و مخمر، اشریشیاکلی و انتوکوکوس فکالیس انجام شدند که  نتایج نشان دهنده آن است محصول فاقد هرگونه بار میکروبی می باشد. نتایج در  جدول ذیل ارائه شده است.

درباره نویسنده