بایگانی‌ها آزمایشات عسل فرآوری شده | بازرگانی هدایت

آزمایشات عسل فرآوری شده

نتایج آزمایش ارزش غذایی عسل فرآوری شده

آزمون های مربوط به میزان کالری، چربی ، کلسترول، نمک، فیبر،پرولین،پلی فنل،آنتی اکسیدان،زعفران، انواع ویتامین و مواد معدنی بر روی نمونه انجام شده است که مقادیر مربوط به ارزش غذایی این محصول در جدول ذیل قابل مشاهده است.
0

نتایج آزمایش پایداری (شلف لایف) عسل فرآوری شده

Based on the results obtained, apparent changes and significant physicochemical changes in the product were not seen at the test time. According to the final conclusion, this product can be used for a period of 24 months at a temperature ...
0

نتایج آزمایش بالینی عسل فرآوری شده

با توجه به نتایج بدست آمده دراین بخش نه تنها محصول هیچگونه عوارض جانبی ندارد بلکه باعث بهبود سطح هورمونی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی گردیده است.
0

نتایج آزمایش میکروبی (میکروبیولوژی) عسل فرآوری شده

آزمون های  میکروبی مربوط به اسپور کلیستریدیوم های احیا کننده سولفیت، کپک و مخمر، اشریشیاکلی و انتوکوکوس فکالیس انجام شدند که  نتایج نشان دهنده آن است محصول فاقد هرگونه بار میکروبی می باشد. نتایج در  جدول ذیل ارائه شده است.
0

نتایج آزمایش شیمیایی و فیزیکوشیمیایی عسل فرآوری شده

آزمون های ارزیابی میزان آمیلاز ، پلی فنل، ساکارز، هیدروکسی متیل فورفورال، نسبت قند فروکتوز به گلوکز، قند های احیا ، فروکتوز، گوکز، رطوبت، pH،  اسیدیته آزاد، پرولین، تاثیر آنتی بیوتیکی ،کروسین، پیکروکروسین، سافرانال بر روی نمونه الکسیر پلاس انجام ...
0