بایگانی‌ها آزمایشات عسل گون انگبین | بازرگانی هدایت

آزمایشات عسل گون انگبین

عسل گون انگبین

نتیجه آزمایشات بر روی عسل گون انگبین

یکی از گونه های اصلی و ارزشمند مراتع ایران درختچه گون گزی (گون انگبین) می باشد گون-گزي درختچه اي است چندساله و خودرو با ساقه چوبي که ارتفاع آن به یک و نیم متر مي رسد. در انتهای شاخه های کرکدار این ...
0